Az intézmény koronavírus fertőzöttsége

Az intézmény koronavírus fertőzéssel érintett  tanulói és pedagógus létszáma, valamint a digitális oktatásban érintett osztályok száma:

- Tanulói létszám: 0

- Pedagógus létszám: 0

- Digitális oktatásban érintett osztályok száma: 0

 

Élmény a tanulás

Cikk az iskolánkról:https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/masolat-szeles-koru-osszefogas-a-sikeruk-titka-eg-vezeto-maklari-iskola-960267/

 

Az Iskola

Maklár Egertől déli irányban 12 km-re helyezkedik el, Eger és Füzesabony között. Kiépült infrastruktúrával, fejlett közlekedési viszonyokkal rendelkezünk. Közvetlen környezetünk hatásai beépülnek az iskola életébe, befolyásolják, olykor meghatározzák az itt folyó munkát. Intézményünk az itt élő emberek elvárásainak akar megfelelni, figyelembe véve a társadalom kihívásait és az érvényben lévő törvényeket, rendelkezéseket.

Az intézmény típusa: 8 évfolyammal rendelkező általános iskola Minden tanulócsoportunk létszáma megfelel a törvényben előírtaknak. Az iskola tanulóinak száma 8 iskolai csoport, 2 napközi otthonos csoport, az 1. és 2. osztályok délután ½ 2 h-tól 3 h-ig tanulószobával működő csoportok.

Mai iskolaépületünk elődjét, az ún. "régi iskolát" 1938. augusztus 20-án adták át rendeltetésének, Szent István halálának 900. évfordulóján. Így lett az iskola akkori neve "Szent István Elemi Népiskola". Egészen 1986-ig ebben az épületben tanultak községünk tanulói. 1986-ban adták át a 8 tantermes új iskolát, ez évtől kezdve külön épületben tanult az alsó és felső tagozat. 1990. augusztus 20-án az építkezés második ütemeként került sor a tornaterem átadására. Az iskola ismét egységessé 2001 decemberében vált. Ekkor készült el a tetőtér beépítése, ahol az irodák kaptak helyet. A "régi iskola" megszűnt iskolaként funkcionálni; az alsó tagozat a jelenlegi iskola földszintjén, a felső tagozat az emeleten kapott helyet.

A rendszerváltás óta nem csak az épület korszerűsödött, hanem az iskola felszereltsége, eszközellátottsága is. Kialakítottuk számítástechnika tantermünket, melyben az Internet-hozzáférés is biztosított. Az idő közben elhasználódott tanulói székeket újakra cseréltük, a vizesblokkokat korszerűsítettük, a fiú- és lány technikatermet az épületben helyeztük el. Tovább parkosítottunk és kialakítottunk egy játszóteret, melyen fajátékokat helyeztünk el. A korábban külön épületben működő napközi otthon eladásra került, az iskolában étkezők a helyileg közelebb eső önkormányzati ebédlőbe járnak étkezni.

Az iskola rövid bemutatása az elmúlt évtizedben, napjainkban

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola volt, és a jövőben is az kíván maradni. Az alsó tagozatban főleg maklári, a felső tagozatban maklári és nagytályai alsó tagozatból kikerülő diákokat is fogadott, fogad intézményünk. Maklár és Nagytálya kötelezően ellátandó oktatási feladatai közül az őt választó 6-14 éves gyerekek nevelését, oktatását látja el, mint szolgáltató. Az oktatáson túl a helyi kulturális élet megszervezésében is részt vettünk.

Ez a körülmény mind a lakosságban, mind a fenntartóban folytonossá teszi azt az elvárást, hogy az iskola vállaljon meghatározó szerepet a település kulturális életének megszervezésében és hagyományainak ápolásában. Az intézmény a továbbiakban is felkínálja diákjaink a kulturális életben és a hagyományőrzésben való aktív, szervezett részvételét. Évek óta a szülőknek s a lakosságnak adott karácsonyi ünnepi műsor községünk rendezvényei közé tartozik. Ugyanígy az anyák napi és az alapítványi műsor is.

A gyermek, diák életében a két legfontosabb környezet a család és az iskola Ez a két közeg az, amely megfelelő működésével leginkább elősegíti a jogok érvényesülését, ugyanakkor nem megfelelő működése esetén veszélyeztetheti is ezeket a jogokat.

Engedékeny vagy szigorú legyen az iskola? Igényelje a gyerekek véleményét, vagy a tudásukra legyen kíváncsi? Ezekben és sok hasonló pedagógiai ellenpár felállításában kell a gyerekek szabadságának mértékét megszabnunk. Minden esetben szem előtt kell azonban tartani azokat a jogokat, amelyek az általános emberi jogok mellett minden gyermeket megilletnek, mert ezek a jogok önmagukban érvényesek, a kötelességektől függetlenül vonatkoznak a diákokra. Ez természetesen fordítva is igaz, a kötelességeiket ugyanúgy teljesíteniük kell, függetlenül attól, hogy milyen jogaik vannak, s hogy ezzel élnek-e vagy sem. Mind a magatartásukban, mind az ismeretszerzésükben lényegesnek tartjuk ezeket a szempontokat. Alapul szolgál ez az iskolai demokrácia magas fokon történő megvalósításához. Minden évben egyre több olyan tanulónk van, akinek magatartás és/vagy részképesség-zavaruk van. Az ő esetükben a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján az integrált nevelés megvalósítása érdekében mindennapi nevelésük, fejlesztésük a tantestület feladata marad. Iskolánk színvonalas teljesítményével vonzó akar lenni és maradni a diákok és a szülők számára. Ahhoz, hogy ennek megfeleljünk "legalább úgy, mint eddig" a tervezésben és a tanítási gyakorlatban is érvényesítenünk kell az egyénre szabott fejlesztés elvét. Ehhez: az osztályszintű tanításban differenciálni kell.

Ugyancsak osztályszinten - csoportok létrehozásával - a jó képességűeknek emelt szintű tanítás nyelv területén, a többieknek biztosítjuk a törvényben előírt óraszámot. Egyéni felzárkóztató program az arra rászorulóknak. Kiscsoportos tehetséggondozás, versenyeztetésre való felkészítés tanórán kívüli foglalkozásokon. Iskolánkban már több, mint 10 éve két idegen nyelvet: angolt és németet oktatunk. Három angol szakos és egy német szakos kolléga végzi a nyelvtanítást, jó színvonalon. Bizonyítékok erre a házi, megyei, területi és országos versenyek eredményei. A jó színvonal garantálásában a másik tényező az emelt szintű oktatás.

Az idegen nyelvek oktatása az egyik kiemelt (preferált) terület iskolánkban. Az elmúlt 10 évben angol nyelvből folytattunk emelt szintű oktatást. A 2000/2001-es tanévtől az 1. és 2. osztályban játékos angol és német szakkör működik, heti 0,5-0,5 órában. Harmadik osztálytól tantárgyi keretben heti 2 órában, 4. osztályban heti 3 órában tanítjuk a nyelvet, 5. osztálytól emelt szinten heti 5 órában. A német nyelvnek is hasonló esélyt biztosítunk, amennyiben tanulói, szülői igény van rá. A 2001/2002. tanévtől minden újonnan belépő tanuló csak egy idegen nyelvet tanul iskolánkban. Nyelvválasztás a 2. osztály végén történik. A szülők - tanuló által választott nyelv tanulása kötelező jelleggel végigkíséri a tanulót általános iskolai tanulmányai idején.

Kiemelten kezeljük az informatika tanítását, mely a gyerekek önálló ismeretszerzési képességét fejleszti. A következő lehetőséget biztosítjuk tanulóinknak: negyedik évfolyamtól heti 1 tanóra. negyedik, ötödik, hatodik évfolyamnak kezdő, tanórán kívüli foglalkozás heti 2 óra (szakkör). 7., 8. évfolyamnak haladó, tanórán kívüli foglalkozás heti 2 óra (szakkör).

Harmadik kiemelt területünk a tanulók mozgáskultúrájának fejlesztése: testnevelés, versenysport. Az egészségnevelés egyik területe a testi nevelés, melynek célja az egészséges testi és lelki fejlődés, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése, a fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok - ügyesség, gyorsaság, mozgáskészség, állóképesség, önfegyelem - fejlesztése. A testi nevelés során - az életkor általános sajátosságai szerint - differenciált terhelésre törekszünk. A sportversenyeket úgy szervezzük meg, hogy azok becsületes helytállásra, a tiszta küzdelemre ösztönözzenek. Az iskola színeiben induló tanulók érezzék kötelességüknek a lehető legjobb eredmény elérését. Teljesítményükre ugyanakkor az egész iskola figyelmét felhívjuk eredményeik ismertetésével, díjaik bemutatásával.

A következő lehetőségeket biztosítjuk tanulóinknak: alsó tagozatban mindennapos testnevelés, felső tagozatban heti 3 tanóra, 2 óra tömegsport. A tanórán kívüli sportolási lehetőségek az iskolai életet színessé, változatossá, élményszerűvé teszik. Maklári Sport Klub keretében kötélugró szakosztály, kosárlabda szakosztály működik, a Diák Sport Egyesület tömegsport formájában heti 2 óra futballedzést biztosít tanítványainknak. Intézményünk rendelkezik azokkal az alapvető tárgyi feltételekkel, sporteszközökkel, amelyek a gyerekek - emellett a felnőttek - rendelkezésére állnak ahhoz, hogy kedvükre mozoghassanak. (Tornaterem, községi focipálya, készülő sportudvar, a környezet természeti adottságai.)

Az igazán nagy probléma az, hogy a gyerekek szabad idejükben keveset mozognak sportszerűen. Úgy gondoljuk, változás ebben csak a szülők, felnőttek segítségével történhet, akik mintegy példát mutatva maguk is szívesen mozognának rendszeresen. Mi a továbbiakban is kiemelt figyelmet kívánunk biztosítani az egészséges életmódra nevelésnek.

Iskolánkban a vizuális oktatás tanórákon és szakkör keretében valósul meg. Többféle művészeti ágban például üvegfestés, tűzzománc és jó néhány technika megismerése által fejlesztjük ez irányú tehetségüket. Rajzaikból rendszeres kiállítás látható iskolánkban, egyes rendezvényeinken alkalmi kiállítás tekinthető meg, de remekműveiket megcsodálhatjuk egyéb helyeken is. Így az iskola ablakaira rakott díszek, karácsony, húsvét előtt is az ő kezük munkáját dicséri. Tanulóink a szabadidős tevékenység keretében élhetnek az egri Forrás Gyermek Szabadidő Központ nyújtotta lehetőségekkel.

Az irodalomhoz kötődő előadókészség - versmondás, prózamondás, drámajáték - létező képességfejlesztő lehetőség volt és marad iskolánkban. Amellett, hogy a verstanulás, versmondás tantárgyi követelmény is a tehetségesebbeknek, az érdeklődőknek szereplési, s ez által egyfajta fejlődési lehetőség is (házi vers- és prózamondó versenyek, iskolai és községi kulturális rendezvények, stb.).

Az énekkar régóta működő csoport. Szintén sok rendezvényen kap lehetőséget a fellépésre. A korábbi években is volt iskolánkban hangszeres zenetanulás több-kevesebb sikerrel. A 2000/2001. tanévtől az Egri Zenede Alapítványi Zeneiskola, 2005 őszétől pedig a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett zeneiskolaként működik intézményünkben. A felmerülő igényeknek megfelelően a zeneiskola 4 hangszerrel indult: zongorával, szintetizátorral, gitárral és furulyával. A hangszeres képzést szolfézs tanítása egészíti ki. A zeneiskola tanulóinknak önköltséges. A hangszeren tanuló diákok tudásáról, felkészültségéről rendezvényeinken meggyőződhetünk.

Az iskolai demokrácia fejlődésének záloga az együttműködésben van: diákok és diákok, valamint tanárok és diákok együttműködésében. Az iskolai diákönkormányzat működéséhez biztosítjuk a támogató pedagógiai környezetet. A diákoknak módjuk van az önkormányzáshoz szükséges tudás elsajátítására. A leírtakból jól látható, hogy tanulóinknak sok lehetőséget biztosítottunk - biztosítunk arra, hogy kipróbálhassák, miben tehetségesek, s ezt a környezetükben élő felnőtteknek is megmutathassák.

 
Határtalanul

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Keresés